Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

    Giáo dục ở Việt Nam tới nay thường hay quá thiên về lư thuyết. AideV đă luôn khuyến khích và hỗ trợ phát triẻn thực tập cho sinh viên để đáp ứng đ̣i hỏi cuả công nghệ.
    Nhắc lại là chính nhờ sự trung gian cuả AideV mà Đại học Cần Thơ đă nhận được trợ cấp 3000€ cuả Aí Hữu Cựu Học Sinh Trường Trung Học Marie Curie Sài G̣n để xây ba nhà t́nh thương ở vùng hậu giang. Ba nhà này đă được chính các sinh viên cuả Khoa Công Nghệ thiết kế, sau một cuộc thi chọn. Sau đó, chính các sinh viên này, cả thẩy có 30 người ( 10 người xây một nhà ) đă ra công xây dựng. Đây là một dịp để các sinh viên đi gần với thực tập và áp dụng những ǵ đă học được.
   
Sự thành công cuả việc này đă khuyến khích AideV mở rộng hỗ trợ chương tŕnh giảng dạy thực tập ở Việt Nam.
    Với sự đồng ư cuả Nhóm VK, AideV t́m cách để một số sinh viên có thể góp sức vào việc xây những cầu nhỏ, dài khoảng từ 10m tới 50m, để thay thế các " Cầu Khỉ " ở đồng bằng sông Cửu Long. Chính AideV đă trợ cấp một số tiền là 3000€ để xây một cái cầu ở Cá Mâu. 

Sau buổi hợp ngày 28 tháng 3, 2007 tại Cần Thơ, giửa  hai hội viên AideV (Michel Hồ Tá Khanh và Huỳnh Hữu Thanh), Nguyễn Văn Công, đại diện Nhóm VK, và G.S. Trần Minh Thuận (khoa trưởng ) và Đặng Thế Gia  (phó khoa trưởng) cũa Khoa Công Nghệ Đại Học Cần Thơ, tấc cả đều đồng ư về những điễm sau đây:

1) Đại Học sẽ gỡi sinh viên tham gia trực tiếp để xây dựng cầu, với những điều kiện nầy:

 a) ăn uống và nơi trọ giống như nhân công xây cầu, trợ cấp do nhóm VK băo lảnh, trong cả thời gian làm việc ( từ 3 đến 4 tuần),

 b)  chuyên chở từ Cần Thơ đến chổ làm và đưa trở về do Đại Học đài thọ ( 1 chuyến khứ-hồi),

 c) thời gian làm việc của sinh viên là trong lúc hè (tháng 7 và tháng 8).

2) Anh Công (nhóm VK) sẽ cho G.S. Thuận( ĐH Cần Thơ) biết những cầu sắp được xây, và sẽ bàn tín với G.S. cách tỗ chức cụ thể việc làm của sinh viên Đại Học.

3) Ngoài ra, G.S. Thuận yêu cầu được sự giúp đỡ cũa chuyên viên VK để tổ chức những buỗi thuyết tŕnh về công tŕnh xây cất. Aidev sẽ cho G.S. Thuận biết tên người đối thoại để lo việc tổ chức chương tŕnh đó.