Hội Quốc Tế Pht Triển Gio Dục ở Việt Nam

                                                      

                                                     2 Villa Pierre Loti, 94240 L'Hay-Les-Roses
                                         Tl./ Fax : 33 (0)1 4973 0119, Ml. :
bureau@aidev-web.net

                                                                   

                                                        Chủ tịch : Nguyễn Huy Hiệt              

                                                  Ph chủ tịch: B PHẠM Thị Anh Thư, PEDOUSSAUT  Michel              

                                                 Thư k : HUỲNH Hữu Thanh, Thủ quỹ :Nguyễn Quang Tiến

 

 

                                                            MỜI  HỢP  TC

 

                                         AIDEV chờ đợi Qy Vị viết thư cho Hội để :

                                        - gp về vấn đề pht triển gio dục cho Vit Nam

                                        - đề nghị những vấn đề nn lm

                                        - bnh luận về những hoạt động cuả Hội.

                                         AIDEV mong đợ sự cộng tc trực tiếp củ Qy Vị.