Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

 

 

 

                                                                                    CỘNG TÁC VỚI CTIM

                                                                              ( Phụ trách : Lâm thành Mỹ )

 

 

 

 

Trường Kỹ Thuật & Quản Lư Công Nghệ ( CTIM : College of Technologie&Management Industriel ) là một trường cao đẳng bán công đào tạo cán bộ từ Tú Tài tới Tú Tài+3 năm. Trường phụ thuộc vào HEPZA ( HoChiMinh City’s Export-Production and Industrial Zones Authority ). Ngay từ khi mới khai trương, trường đó đă đi t́m sư cộng tác cuả Việt Kiều. Trong tinh thần đó, trường đă kư một bản ghi nhớ với AIDEV. Trường cũng đă dàng cho AIDEV một pḥng trong khuôn khổ nhà trường và đồng ư để AIDEV làm những chương tŕnh đào tạo liên tục dưới trách nhiệm hành chính và vật liệu cuả nhà trường.

 

Ngoài ra, AIDEV ( Lâm thành Mỹ ) đà đứng làm trung gian để gây một hợp tác giữa CTIM và Viện Quốc Gia Khoa Học Ứng Dụng cuả tỉnh Lyon ( INSÂLyon ) . INSA - Lyon, cùng lúc với những cờ quan khác cuả vùng Rhône - Alpes, sẽ giúp CTIM mớ một khoá đào tạo kỹ sự Tú tài + 5 năm ), trong ba ngành ( Hoá học ứng dụng, Kỹ thuật đô thị, Sản Xuất ), kéo dài chương tŕnh hiện hữu. Cũng có hỗ trợ về đào tạo liên tục và nghiên cứu - phát triển. Vùng Rhône - Alpes trợ cấp tài chính. AIDEV sẽ nhúng tay vào ở mọi từng lớp tùy theo khả năng : thành lập chương tŕnh, đào tạo ban đầu, đào tạo liên tục, nghiên cứu - phát triển.

 

Đây là một chương tŕnh dài hạn. AIDEV có thể đóng vai tṛ chủ động ở Trung Tâm Nghiên Cứu - Phát Triển và Đào tạo liên tục cuả CTIM

 

Hiện nay, chương tŕnh cộng tác CTIM-INSA Lyon đang nằm chỗ bí tắc v́ CTIM chưa xin được phép mở trường đào tạo kỹ sư.