Thoả thuận hợp tác

 

giữa

 

Hội quốc tế v́ nền giáo dục Việt Nam (AideV)

 

Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật

người Việt Nam ở nước ngoài

 

về

 

Phát huy năng lực chuyên gia, trí thức kiều bào

trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực

phục vụ phát triển và hội nhập của đất nước

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2006

 

Thoả thuận hợp tác

giữa Hội quốc tế phát triển giáo dục ở Việt Nam (AideV) và

Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài

__________________________________________________

- Căn cứ vào Luật ngày 1 tháng 7 năm 1901 và sắc lệnh ngày 16 tháng 8 năm 1901 của nước Cộng hoà Pháp về việc thành lập hội, áp dụng cho Hội quốc tế v́ nền giáo dục Việt Nam (AideV);

- Căn cứ vào Quyết định số 403/QĐ-UBNV ngày 28/12/2005 và quyết định số 38/QĐ-UBNV ngày 13/2/2006 về việc thành lập Ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài;

- Căn cứ nhu cầu hợp tác giữa AideV và Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài trong mục tiêu phát huy năng lực chuyên gia, trí thức kiều bào trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển và hội nhập của đất nước.

 

Hai bên thoả thuận hợp tác bao gồm:

Bên A: Hội quốc tế phát triển giáo dục ở Việt Nam (AideV)

Trụ sở: 2 Villa Pierre Loti, 94240 L’Hay-les-Roses (C.H. Pháp)

Địa chỉ điện tử: dphoduc@club-internet.fr

Đại diện: TsKH. Đỗ Đăng Giu, Cựu Giám Đốc Nghiên Cứu CNRS

Chức vụ: Chủ tịch

Bên B: Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài

Trụ sở: 147 Nguyễn Đ́nh Chiểu, P.6, Q.3, TpHCM (CHXHCN Việt Nam)

Địa chỉ điện tử: ovsclub@gmail.com

Đại diện: TSKH. Trần Hà Anh

Chức vụ: Trưởng ban Điều hành lâm thời

 

Nội dung thoả thuận hợp tác gồm bốn điều dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu hợp tác

1.1. Hỗ trợ kết nối chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè với các cơ quan, các cơ sở đào tạo, các xí nghiệp ở trong nước để đáp ứng nguyện vọng tham gia đóng góp của anh chị em, đồng thời để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, các cơ sở đào tạo, các xí nghiệp trong nước cần được sự hỗ trợ về chuyên môn của chuyên gia, trí thức kiều bào.

1.2. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên, phát huy thế mạnh của mỗi bên để huy động sự tham gia của các chuyên gia, trí thức kiều bào và người nước ngoài trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, và ứng dụng khoa học-kỹ thuật-công nghệ phục vụ phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Điều 2: Nội dung hợp tác

Để thực hiện mục tiêu "phát huy năng lực chuyên gia, trí thức kiều bào trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển và hội nhập của đất nước", hai bên thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

2.1. Phối hợp tổ chức những diễn đàn rộng răi về giáo dục và đào tạo hoặc những cuộc thảo luận nhóm chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm hoặc về tổ chức quản lư giáo dục – đào tạo trên trang thông tin điện tử của hai bên;

2.2. AIDEV cử chuyên gia theo sự thỏa thuận giữa hai bên để tham gia vào các đề án chuyên môn do các cơ sở đào tạo, các cơ quan, hay các xí nghiệp trong nước đề xuất;

2.3. Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài giúp AIDEV t́m những cơ sở đào tạo, cơ quan hay xí nghiệp ở trong nước phù hợp với nguyện vọng đóng góp và với điều kiện của anh chị em chuyên gia, trí thức do AIDEV giới thiệu;

2.4. Hai bên phối hợp tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên môn chung khi có điều kiện gặp gỡ thuận lợi;

2.5. Hai bên cùng thực hiện một số đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan.

Điều 3: Cơ chế hợp tác

3.1. Hàng năm hai bên sẽ gặp nhau để trao đổi ư kiến về t́nh h́nh thực hiện năm qua và để xây dựng chương tŕnh, kế hoạch hợp tác cụ thể cho năm tới và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Ban lănh đạo của hai bên thông qua. Mỗi bên có trách nhiệm định ngân sách của ḿnh cho kế hoạch đó.

3.2. Việc hợp tác được triển khai theo từng đề án cụ thể. Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên được chia sẻ theo thoả thuận của hai bên.

3.3. Trường hợp hợp tác theo đề án, hai bên đề cử cán bộ tham gia Ban chủ nhiệm của đề án.

3.4. Ban chủ nhiệm đề án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo tiến độ cho lănh đạo hai bên.

3.5. Trong quá tŕnh triển khai thực hiện hợp tác hai bên có trách nhiệm thông tin với nhau kịp thời về những vấn đề có thể gặp phải và phối hợp giải quyết những vưỡng mắc trên nguyên tắc tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

 

Điều 4 : Thời gian hợp tác

Thỏa thuận hợp tác này có giá trị ba năm kể từ ngày được hai bên kư kết.

Sau thời gian ba năm đầu, thỏa thuận được tự khắc gia hạn từng năm một.

Bất kỳ lúc nào, mỗi bên đều có thể chấm dứt thỏa thuận hợp tác, với điều kiện báo cho bên kia biết sáu tháng trước. Trong trường hợp chấm dứt hợp tác, hai bên cố gắng thỏa thuận hoàn thành những dự án đang tiến hành.

 

                                                                                                TP Hồ Chí Minh  ngày  19 tháng 10 năm 2006

Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật                                                              Hội quốc tế phát triển giáo dục ở Việt Nam
người Việt Nam ở nước ngoái                                                                                            (AideV)

Trưởng ban Điều hành lâm thời,                                                              Chủ tịch,

 

 

TSKH. Trần Hà Anh                                                                                  TSKH. Đỗ Đăng Giu