Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam


                                                   

                                                                    
Chương tŕnh số 1

 

Đề tài :

Phân tích dùng phô’ hồng  ngoại  

Trách nhiệm dảng dạy : Lâm thành Mỹ

Mục tiêu : sử dụng và tận dụng phổ hồng ngoại

Nội dung :

Nhắc lại tóm tát cơ sở lư thuyết về hấp thụ hồng ngoại

Tần số đặc trưng của các nhóm chức

Phô’ kế và phụ tùng – chuân’ bị mẫu

Phân tích định luợng

Phân tích bề mặt

Ứng dụng cho cao phân tử , tơ sợi và côm pô zít

Đối tượng : nhân viên pḥng phân tích ; nghiên cứu sinh, nghiên cứu gia.

 một ngày

Thời điểm : cùng bàn định

Ngôn ngữ làm việc : tiếng Việt