Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

                                                                                                 PRA-OSIM

                                             (Chương tŕnh Bộ Ngoại giao Pháp hỗ trợ Dự án Đoàn kết quốc tế của giới nhập cư)

 

KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ ĐBSCL / EF-MEKONG

CĐCĐ Kiên Giang

CĐCĐ Đồng Tháp

ĐẠI HỌC Tiền Giang

IUT AMIENS

AIDEV và bạn hữu 

 

 

Chủ nhiệm : ông Đoàn Thu Phong , nguyên giám đốc nghiên cứu CNRS - Pháp

Điều phối tại Pháp : bà Nguyễn Thị Phương, nguyên Chủ nhiệm Dự án KGPN Kiên Giang

Điều phối tại VN : bà Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng pḥng Hành chánh UBVNVNONG TPHCM

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa 9 trường CĐCĐ Việt Nam, IUT Amiens và hội AideV trong Hội thảo tháng 02 năm 2004 tại Kiên Giang, IUT Amiens và AIDEV đă xây dựng một dự án tổng thể nhằm xây dựng những bộ môn mới cho các trường CĐCĐ.

Dự án gồm có 4 khung :

1- Đào tạo bổ sung giáo viên tại VN và Pháp.

2- Định nghĩa trang thiết bị thực tập.

3- Xây dựng quan hệ nhà trường với doanh nghiệp.

4- Xây dựng Không gian Pháp ngữ, tạo điều kiện tốt cho hợp tác.

Không gian Pháp ngữ đầu tiên được xây dựng tại trường CĐCĐ Kiên Giang, và được Bộ ngoại giao Pháp tài trợ một phần thông qua uỷ ban Pra-Osim (10/2005-09/2006).

Sau khi kư kết qui ước hợp tác, tháng 04/2004, với các trường CĐCĐ Kiên Giang và Đồng Tháp, và với Đại học Tiền Giang, hội AideV đă tŕnh với Pra-Osim, tháng 05/2006 dự án:

« Xây dựng hai KGPN tại Tiền Giang và Đồng Tháp. Nối mạng thành  KGPN ĐBSCL (Việt Nam) và triển khai một chương tŕnh hợp tác với IUT Amiens và Đại học Picardie, trong thời gian tháng 10/2006-09/2007 ».

Dự án được Pra-Osim chấp thuận tài  trợ 15 000 € , vào tháng 02/2007.

 

Tài chánh

-AideV và bạn hữu :                          9 000 €

-IUT Amiens :                                    3 000 €

-Đại học Tiền Giang :                        3 000 €

-CĐCĐ Kiên Giang :                           3 000 €

-CĐCĐ Đồng Tháp:                            3 000 €

-Pra-Osim :                                        15 000 €

Hoạt động trong khuông khổ dự án Pra-Osim :

I-           Xây dựng hai KGPN mới và phát triển KGPN - Kiên Giang

Kinh phí : 13 500 €

1-      EF - Tiền Giang

- Xây dựng  Trung tâm Pháp  - Việt : pḥng, thiết bị.

2-      EF- Đồng Tháp

 Xây dựng  Trung tâm Pháp  - Việt : pḥng, thiết bị.

3-      EF- Kiên Giang

- Trang bị thêm thiết bị.

- Gởi 01 giáo viên sang Pháp.

4-  Hoạt động hỗ trợ

II-            Lớp tiếng Pháp

Kinh phí:: 4 900 €

      ÌI-           Xây dựng mạng lưới 3 EF :  www.ef-mekong.net

Kinh phíi :  2 900 €

            Chủ nhiệm website : Thầy Lê Trung Kiên  (EF-KG)

      IV-         Trang thiết bị và tổ chức thực tập

Kinh phí : 6 300 €

Hoạt động :

1-Nghiên cứu, thẩm định, soạn tài liệu : Trần Chí Minh, tháng 10 và 11/2006.

2-Soạn một tập BÀI THỰC TẬP song ngữ ngành Công nghệ sinh học.

            3-Soạn một tập BÀI THỰC TẬP song ngữ ngành Nông học.

4-(Kỹ thuật thương mại) ?

     V-         Xây dựng Tổ quan hệ xí nghiệp

Kinh phí : 4 300 €

Hoạt động :

1-Nghiên cứu, thẩm định, soạn tài liệu : Nathalie Chopin, tháng 10 và 11/2006.

2-Hội thảo ngày 6/2/2007 « Liên kết doanh nghiệp - Đại học Tiền Giang trong việc đào tạo nguồn nhân lực »

3-Xây dựng các Tổ, xây dựng tập tin doanh Nghiệp, dự án liên kết.

4-Triển khai ít nhất 1 hoạt động liên kết.

     
VI-     Nghiên cứu chương tŕnh đào tạo ngành CNTP, Nông học và KTTM.

Kinh phí : 4 100 €

Hoạt động :

1-Thu thập chương tŕnh

2-Nghiên cứu, trao đổi.

3-Soạn báo cáo và tài liệu.

4-Tŕnh cơ quan thẩm quyền

Hoạt động hợp tác khác với IUT Amiens-UPJV (kinh phí CR Picardie)
 

-         Khóa đào tạo II tại Đồng Tháp+ hội thảo tại Đại học Tiền Giang

-         Thực hành tại Pháp:

-IUT Amiens : 3 giáo viên tháng 3-7

-         Chuyến công tác chuyên gia Picardie tháng 5-2007