Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

                                       

 

                                                                      ĐIỀU LỆ ( trích )

 

Điều 1 : Tên hội

Hội được thành lập với nội quy này đúng theo luật ngày 1 tháng 7 năm 1901 và sắc lệnh ngày 16 tháng 8 năm 1901 với tên là : Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam.

Điều 2 : Mục đích

Mục đích của hội gồm tất cả những hoạt động nhầm góp phần vào việc mở mang nền giáo dục ở Việt Nam và những trao đổi với nước ngoài.

Hội quán đặt tại L’Hay-les-Roses ( Val-de-Marne, Pháp ) và có thể thay đổi tuỳ theo quyết định cuả ban chấp hành.

Điều 4 : Hội viên

Hội viên gồm những cá nhân, hội đoàn ở Pháp hoặc ở các nước khác, với điều kiện đồng ư với nội quy này và đóng niên liễm cho hội.

Điều 7 : Phương tiện

Các phương tiện tài chính cuả hội gồm có :

 • niên liễm
 • ủng hộ cuả các cá nhân và hội đoàn
 • trợ cấp cuả các nước, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ
 • các nguồn tài trợ thu được nhờ các sinh hoạt cuả Hội và hoạt động cuả các hội viên.
 • Các hoạt động bảo trợ và đỡ đầu
 • tất cả những phương tiện thu thập tài chính khác được luật lệ cho phép
 • Điều 13 : Chất lượng

  Hội đặc biệt quan tâm về chất lượng cuả những đóng góp cuả các hội viên cho hội và đối với Việt Nam trong các lănh vực nhầm góp phần vào sự mở mang nền giáo dục.

  Ban thư kư hội được giao nhiệm vụ thi hành các biện pháp nhầm bảo đảm chất lượng cuả các đóng góp nói trên.