Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

                                                             

  

                                                             Mạng internet mới cuả AideV

 

    Trong bài tường tŕnh hoạt động cuả AideV năm 2001, chủ tịch đầu tiên có viết : " Nhờ thiện chí cuả vài hội viên ( Tùng, Hiếu, Dung, Lai, Phương ), AideV đă có một mạng internet tốt, dùng cả tiếng Pháp và tiếng Việt. Địa chỉ cuả mạng là http://aidev.online.fr hay  http://aidev.free.fr. Tuy nhiên, có vài vấn đề về việc cập nhật tin tức và chúng ta cần phải t́m cách giải quyết, v́ mạng là phương tiện chính, nếu không nói là duy nhất, để liên lạc với người ngoài."

    Thật vậy, mạng này đă giúp hội rất nhiều. Nhờ nó mà AideV đă được phổ biến rộng răi, và thu nhập hội viên mới

    Tiếc rằng, v́ thiếu th́ giờ và phương tiện, mạng đă không được cập nhật một cách đều đặn.

    Ngay sau khi được bầu làm chủ tịch mới cuả hội vào tháng 11 năm 2005, Đỗ Đăng Giu quyết định làm lại mạng này. V́ không biết ǵ về tin học, Đ.Đ. Giu nhờ một người bạn, ông Philippe Leboulanger, hội viên cuả hội nhân đạo 1001 Fontaines pour demain giúp, điều mà ông này đă làm hết sức tận tâm và vui vẻ. Nhờ đó mà đă thành h́nh một mạng mới, http://aidev-web.net, dùng ba thứ tiếng : Pháp, Việt và Anh. Chẳng c̣n ǵ lại cuả mạng cũ, ngoài một số tài liệu về những hoạt động cũ cuả hội.