Association créée en 1999  regroupant des bénévoles désirant mettre leurs compétences au service du développement de l'enseignement au Vietnam.

Accčs

Association created in 1999 regrouping  people of good will wishing to bring their competences to contribution in the development of  education in Viet Nam.

Access
  Hội thŕnh lập năm 1999 tập hơp những người có thiện chí muốn đem kỹ năng góp phần vŕo việc phát triển
giáo dục tại Việt Nam

Vŕo mạng